PATVIRTINTA
Organizacijos Pirmininko 2016 m. sausio 6 d.
Valdybos posėdžio protokolo Nr.
2016 01 06

 

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS  SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS (toliau – Perkančioji organizacija)

supaprastintus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais teisės aktais bei šiomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

 1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.
 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija raštu arba kitokiu kviečia tiekėjus pateikti

pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą arba ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.

Mažos vertės pirkimai – supaprastinti pirkimai, atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų:

1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 tūkst. Eur (be PVM), o darbų vertė mažesnė kaip

145 tūkst. Eur (be PVM); 2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis,

kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 tūkst. Eur (be PVM), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 tūkst. Eur (be PVM).

Pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, kuris Taisyklių

nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija.

 1. Taisyklėse vartojamos kitos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Įstatyme.
 2. Taisyklės nustato Mažos vertės pirkimų vykdytojus, būdus, jų vykdymo, ginčų nagrinėjimo procedūras,

pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.

 1. Mažos vertės pirkimai atliekami ir sprendimai dėl pirkimų priimami laikantis lygiateisiškumo,

nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir racionalumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

 1. Perkančiosios organizacijos vykdomuose mažos vertės pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys,

privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupės. Pasiūlymui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad, ūkio subjektų grupės jungtinį pasiūlymą (projektą) pripažinus geriausiu ir Perkančioji organizacijai pasiūlius sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pirkimo sutartis), ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

 1. Pirkimo pradžia ir pabaiga apibrėžiama Įstatyme.
 2. Atlikdama pirkimus, Perkančioji organizacija gali atsižvelgti į visuomenės poreikius socialinėje srityje ir

aplinkos apsaugos reikalavimus. Pirkimai gali būti rezervuoti tam tikroms asmenų grupėms. Perkančioji organizacija bet kurio pirkimo dokumentuose gali nustatyti:

9.1. sąlygas, sudarančias galimybę pirkime dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms;

9.2. kad pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo

programas; 9.3. sąlygas pirkime dalyvauti socialinėms įmonėms, įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų

nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, ar įmonėms, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, kai perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai.

 1. Perkančioji organizacija taip pat vykdo pirkimus iš Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją,

kai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai panaudodama tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

 1. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (pvz. perkamos paslaugos tapo nereikalingomis, nėra lėšų už jas sumokėti, buvo nustatytos esminės klaidos pirkimo dokumentuose ir nėra galimybės išvengti jų sukeliamų pasekmių ar pašalinti jas kitu būdu).

 

 

II.  SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ VYKDYTOJAI

 

 1. Mažos vertės pirkimus Perkančiojoje organizacijoje vykdo pirkimų organizatoriai ir/ar viešųjų pirkimų

komisija. Perkančiojoje organizacijoje gali būti sudarytos kelios Komisijos ar paskirti keli Pirkimų organizatoriai.

 1. Pirkimų organizatoriai mažos vertės pirkimus gali vykdyti visais atvejais pagal žodinį pavedimą.
 2. Mažos vertės pirkimų komisija vykdo mažos vertės pirkimus, kai perkančiosios organizacijos vadovas

raštu paveda atlikti tokius pirkimus;  15. Komisijos veikia pagal Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą.

Komisijoms turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisijos sprendimus priima savarankiškai. Komisijų veiklai vadovauja komisijų pirmininkai. Komisijų sekretoriais skiriami vienas iš atitinkamų Komisijų narių.

 1. Komisijų nariais ar Pirkimų organizatoriais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys,

kurie, prieš pradėdami darbą Komisijose ar Pirkimų organizatoriais, pasirašo nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus.

 

III.  SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

 

 1. Atliekant mažos vertės pirkimus apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pirkimas atliekamas apklausos būdu, skelbiama CVP IS.
 2. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį mažos vertės pirkimą, įskaitant pirkimą apklausos

būdu, informuoja savo tinklalapyje nurodydama:

 • apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
 • apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį – pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties

kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;

 • apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio

pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;

 • kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją.

 

 

IV.  PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

 1. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir

kitomis kalbomis.

 1. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
 2. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime

ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.

 1. Pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama žemiau nurodyta informacija, tačiau nebūtinai visa:
  • Perkančiosios organizacijos darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais, pareigos, vardai,

pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

 • pasiūlymų pateikimo terminas (data, valanda ir minutė) ir vieta;
 • pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimai; jeigu numatoma pasiūlymus ir/ar paraiškas priimti

naudojant elektronines priemones, atitinkančias Įstatymo 17 straipsnio nuostatas, – informacija apie reikalavimus, būtinus pasiūlymams ir/ar paraiškoms pateikti elektroniniu būdu;

 • pasiūlymo galiojimo terminas;
 • prekių, paslaugų, darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių

tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai; 22.6. techninė specifikacija;

 • informacija, ar pirkimo objektas skirstomas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis

arba preliminarioji sutartis, ir ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik vienai pirkimo objekto daliai, vienai ar kelioms dalims, ar visoms dalims; pirkimo objekto dalių, dėl kurių gali būti pateikti pasiūlymai, apibūdinimas;

 • informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;
 • jeigu numatoma tikrinti kvalifikaciją – tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai

atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams;

 • dokumentų sąrašas, informacija, kurią turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija

atitinka keliamus reikalavimus, ir Įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju –informacija, kad tiekėjas turi pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją;

 • informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina;
 • pasiūlymų vertinimo kriterijai, kiekvieno jų svarba (lyginamasis svoris/eiliškumas) bendram

įvertinimui, vertinimo taisyklės ir procedūros;

 • siūlomos pasirašyti pirkimo (preliminariosios) sutarties sąlygos, nustatytos Įstatymo 18 straipsnio 6

dalyje, arba pirkimo sutarties projektas. Jeigu numatoma galimybė keisti pirkimo sutarties sąlygas – informacija apie pirkimo sutarties keitimo aplinkybes, keitimo tvarką bei įforminimą;

 • jei reikalaujama – pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir/ar pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo

reikalavimai;

 • kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras.
 1. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad pasiūlymo galiojimas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
 2. Pirkimo dokumentai, taip pat ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai tiekėjams pateikiami

asmeniškai, siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar skelbiami interneto svetainėje (CVP IS, Perkančiosios organizacijos ar kitoje interneto svetainėje).

 1. Pirkimo dokumentai nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu.

 

 

V.  TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

 

 1. Vykdant mažos vertės pirkimus, tiekėjo kvalifikacija gali būti netikrinama ir nereikalaujama, kad jis

pateiktų informaciją apie savo kvalifikaciją. Tokiu atveju, apie tiekėjo kompetenciją, patikimumą bei pajėgumą sprendžiama remiantis Perkančiosios organizacijos patirtimi ar kita jai prieinama informacija apie tiekėjus.

 1. Jei Perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais privalo patikrinti, ar nėra Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Visi kiti kvalifikacijos reikalavimai gali būti laisvai pasirenkami vadovaujantis Įstatymo 32–38 str. nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis.

 

  

VI.  APKLAUSA

 

 1. Apklausa gali būti atliekama, kai prekių, paslaugų sudaromos pirkimo sutarties vertė neviršija 40 tūkst. Eur arba darbų sudaromos pirkimo sutarties vertė neviršija 60 tūkst. Eur;
 2. Apklausti reikia ne mažiau kaip tris tiekėjus. Taisyklių 30 punkte nustatytais atvejais galima apklausti

mažiau tiekėjų, o Taisyklių 31 punkte nustatytais atvejais galima apklausti vieną pasirinktą tiekėją.

 1. Mažiau tiekėjų gali būti apklausiama šiais atvejais:
  • normaliomis priemonėmis sužinoma, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali tiekti reikalingas prekes,

suteikti paslaugas ar atlikti darbus;

 • didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių Pirkimų organizatoriaus pastangų,

laiko ir/ar lėšų sąnaudų;

 • esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau tiekėjų.

Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos delsimo arba neveiklumo.

 1. Apklausti vieną pasirinktą tiekėją galima:
  • perkant prekes, paslaugas ar darbus, kurių numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 10

tūkst. Eur be PVM;

 • kai dėl techninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar

kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus, taip pat kai nėra kitų pasirinkimo galimybių;

 • dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų

prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos;

 • jeigu egzistuoja trumpalaikės aplinkybės, suteikiančios galimybę reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti

už daug mažesnę nei rinkos kaina;

 • jeigu ypač       palankiomis         kainomis              prekės    perkamos             iš                bankrutuojančių, likviduojamų,

restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

 • kai perkamų prekių, paslaugų ar darbų įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais

teisės aktais;

 • kai už prekes atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus;
 • kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba

paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes, Perkančioji organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

 • kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai ar

paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 50 proc. pradinės pirkimo sutarties kainos.

 • kai perkami konferencijų dalyvių mokesčiai, narystės tam tikrose organizacijose, asociacijose ar

kituose juridiniuose asmenyse mokesčiai.

 1. Kai apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo

dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančioji organizacijai nepriimtinos kainos, pirkimo sąlygų iš esmės nekeičiant, pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Apklausos vykdymo metu pirkimo dokumentų sąlygos negali būti keičiamos.

 1. Apklausos metu gali būti deramasi dėl tiekėjo pasiūlytos kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų. Perkančioji

organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi, kokiais atvejais bus deramasi, ir nustato derėjimosi tvarką.

 1. Apklausti tiekėjus galima žodžiu arba raštu. Kai su tiekėju ar tiekėjais yra bendraujama asmeniškai

žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ar pasinaudojama tiekėjų viešai pateikta informacija, laikoma, kad apklausa vykdoma žodžiu. Kai tiekėjas ar tiekėjai apklausiami siunčiant paklausimus paštu arba faksu, taip pat kai pirkimas vykdytas naudojantis CVP IS, tai laikoma apklausa raštu.

 1. Sprendimą dėl apklausos formos priima Pirkimų organizatoriai arba Mažos vertės pirkimų komisija. Visi tiekėjai, dalyvaujantys tame pačiame pirkime, apklausiami vienoda forma. Pasiūlymai pateikiami tokia forma, kokia buvo vykdytas pirkimas, t. y. į žodinius klausimus atsakoma žodžiu, o į rašytinius raštu. Jeigu tiekėjas pageidauja, savo žodinį pasiūlymą jis gali patvirtinti ir raštu.
 2. Apklausti žodžiu galima tais atvejais, kai pirkinį sudaro vieno arba kelių pavadinimų prekės ar

paslaugos, jas apibūdinti galima išsamiais, nuosekliais ir nedviprasmiškais terminais, sutartis bus sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju ir numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 4 tūkst. Eur be PVM.

 1. Apklausiant ne mažiau kaip tris tiekėjus, tiekėjams turi būti pateikiama ši informacija:
  • pageidaujamos pirkimo objekto savybės ir svarbiausios pirkimo sutarties sąlygos;
  • kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo sudaroma sutartis;
  • kokius dalykus turi nurodyti siūlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekėjas, kokia forma (rašytine

ar žodine) ir iki kada jis turi tai padaryti;

 • kita Pirkimų organizatorių / Pirkimų komisijos nuomone svarbi informacija.
 1. Apklausiant tiekėją ar tiekėjui atskirai kreipiantis, Pirkimų organizatorius / Mažos vertės pirkimų

komisija turi atsakyti į visus jo klausimus, susijusius su pirkimu ir tiekėjui reikalingus, siekiant geriau suprasti Perkančiosios organizacijos poreikius ir galimybes, tačiau tiekėjui negali būti suteikta tokia informacija, kuri pažeistų Perkančiosios organizacijos įsipareigojimus neatskleisti komercinės, tarnybos ar valstybės paslaptimi laikomos informacijos arba informacijos, kurios atskleidimas pakenktų viešiesiems interesams.

 1. Vykdant tą patį pirkimą, apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija.
 2. Jeigu vykdant pirkimą paaiškėja, kad reikia pakeisti Perkančiosios organizacijos pageidaujamo pirkimo

objekto savybes arba kitas pirkimo sąlygas, Pirkimų organizatoriai turi tai padaryti ir, esant reikalui, derindami su šiose Taisyklėse nustatytais asmenimis, iš naujo apklausti jau anksčiau apklaustus tiekėjus.

 1. Apklausa laikoma įvykusia, jei yra gautas bent vienas tinkamas apklausto tiekėjo pasiūlymas, o

apklausiant vieną tiekėją – jeigu tiekėjo pasiūlymas atitinka iškeltus reikalavimus ir Perkančiosios organizacijos poreikius. 42. Tiekėjo pasiūlymo vertinimo tikslas – įsitikinti, ar siūlymas atitinka Perkančiosios organizacijos

poreikius ir iškeltus reikalavimus, o tiekėjų pasiūlymų vertinimo tikslas – išrinkti geriausią pasiūlymą, kurį pateikusiam tiekėjui Perkančioji organizacija siūlys sudaryti pirkimo sutartį.

 1. Vertinami tik Perkančiosios organizacijos poreikius ir iškeltus reikalavimus atitinkantys tiekėjų

pasiūlymai ir tik pagal apklausos metu nurodytus kriterijus. Geriausias pasiūlymas nustatomas remiantis mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais.

 1. Tiekėjų pasiūlymus vertina Pirkimų organizatorius arba Pirkimų komisija, priklausomai nuo to, kas

vykdė pirkimą pirkimų komisija  ir Pirkimų organizatorius, vykdydami maţos vertės pirkimą, gali netaikyti vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūrų.

 1. Perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų apklausos būdu atveju pirkimo dokumentuose pateikia

būtiną pasiūlymams parengti informaciją: pasiūlymų rengimo ir įforminimo reikalavimus, pirkimo objekto apibūdinimą, kvalifikacijos reikalavimus ir juos įrodančius dokumentus (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami), informaciją apie pasiūlymų vertinimą, apie pagrindines pirkimo sutarties sąlygas (prekių pateikimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo tvarką, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikalinga – kitas sąlygas. Tiekėjams turi būti suteiktos galimybės kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

 

VII.  PIRKIMO SUTARTIS

 

 1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripaţintas

laimėjusiu.

 1. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma ţodţiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra

maţesnė kaip 4 tūkst. Eur be PVM. Ţodţiu sudarytą sandorį patvirtinančiu dokumentu laikoma sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra.

 1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias

pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų paţeisti Įstatyme nustatyti principai bei tikslai. Tokių pirkimo sąlygų keitimo aplinkybės negali priklausyti nei nuo Perkančiosios organizacijos, nei nuo tiekėjo – šių aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, pirkimo sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių. Negali būti keičiamos esminės sutarties sąlygos, t. y. sąlygos, dėl kurių sutarus laikoma, kad pirkimo sutartis sudaryta. Sutarties sąlygų keitimu, nelaikoma, kai sutarties sąlygų keitimas aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nustatytas sutartyje.

 1. Perkančioji organizacija, įvykdţiusi pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį. Tiek sudarydama

preliminariąją sutartį, tiek jos pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija vadovaujasi Įstatymu ir šiomis Taisyklėmis.

 

VIII.  ATASKAITŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TEIKIMAS

 

 1. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus

pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

 

IX.  INFORMACIJOS APIE PIRKIMĄ TEIKIMAS

 

 1. Susipaţinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali

tik Komisijų nariai, Perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Perkančiosios organizacijos direktorius, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotiems Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims.

 1. Perkančioji organizacija, Komisijų nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepaţeisdami įstatymų

reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti Perkančioji organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, apie kurios konfidencialumą informavo tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supaţindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

 

X.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ginčų nagrinėjimas, atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis.
 2. Pasikeitus Taisyklėse nurodytų norminių teisės aktų ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentų

nuostatoms, norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentams netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ir (ar) rekomenduoja Taisyklėse aptariamus aspektus, Taisyklėmis vadovaujamasi tiek, kiek jos neprieštarauja norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį, norminiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir (ar) pasikeitusias rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatas.

 

____________________