Ką reiškia būti jaunuoju socialdemokratu ar jaunąja socialdemokrate?

Būti jaunuoju socialdemokratu – būti demokratu. Socialdemokratų ideologija yra demokratinis socializmas. Jo įgyvendinimas neįmanomas be demokratijos. Socialdemokratijos idėja įpareigoja laikytis demokratinių principų gyvenime, darbe, politikoje.

Būti jaunuoju socialdemokratu – siekti teisingumo bei kovoti už žmonių laisvę, lygybę ir solidarumą.

Jaunieji socialdemokratai vadovaujasi sąžiningumo, skaidrumo ir atvirumo principais. Socialdemokratas (- ė) negali būti savanaudžiu individualistu, siekiančiu asmeninės naudos ar pripažinimo kitų sąskaita. Todėl socialdemokratai pasitiki vienas kitu, bet nebijo kritikuoti, jei kažkas nesilaiko socialdemokratinių principų. Socialdemokratija – žmones nepaisant jų skirtumų  jungianti, o ne skirianti idėja.

Būti jaunuoju socialdemokratu – kovoti už demokratinę, lygių galimybių, kuriančią ir teisingą Lietuvą, o kartu ir solidarią Europą bei geresnį pasaulį visiems gyventojams. Socialdemokratinės valstybės siekiai – stipri savivalda, solidari  ir išsilavinusi visuomenė, socialiai atsakinga, skaidriai ir demokratiškai valdoma gerovės valstybė.

Socialdemokratas yra patriotas, tačiau nėra nacionalistas. Jis yra internacionalistas, pripažįstantis kiekvienos tautos unikalumą, apsisprendimo teisę, taikų tautų bei valstybių koegzistavimą ir lygiateisiškumą, skatintantis kultūrų dialogą, atvirumą ir žmogaus teisių plėtrą.

 

Ko turi siekti Jaunasis socialdemokratas?

Nuolat mokytis ir kritiškai mąstyti, dalintis darbais, žiniomis ir savo idėjomis, padėti aplinkiniams ir užstoti silpnesnįjį, aktyviai dalyvauti bendruomenės ir valstybės gyvenime, kurti viešąjį gėrį. Jaunasis socialdemokratas turi vadovautis socialdemokratine etika.

 

Jaunieji socialdemokratai yra prieš:

Jaunieji socialdemokratai siekia lygybės ir saugo įvairovę, todėl yra prieš bet kokią segregaciją ar diskriminaciją dėllyties, rasės, religijos, gyvenimo būdo, pajamų ir t.t.

Jaunieji socialdemokratai pasisako ir kovoja prieš diktatūrą, hierarchiją, elito privilegijas bei gamtos ir žmonių eksploataciją. Socialdemokratai yra prieš vyraujantį principą „skaldyk ir valdyk“.

Jaunieji socialdemokratai yra prieš „vienos nuomonės“ diegimą, prievartinį „smegenų plovimą“, cenzūrą ir kitokį žodžio, susirinkimų ir nuomonės teisių varžymą.

Jaunieji socialdemokratai pasisako prieš „nužmoginimo“  ir „suprekinimo“ politiką. Pasisako prieš nereguliuojamą rinką, valstybės paslaugų centralizavimą ir privatizavimą, darbo nuvertinimą bei mažą kapitalo apmokestinimą. Jaunieji socialdemokratai yra prieš monopolijas, oligopolijas ir kapitalo koncentraciją privatininkų rankose.

Dėl visų šių priežasčių neoliberaliąją ideologiją jaunasis socialdemokratas laiko pražūtinga ir keliančia didžiausią grėsmę Lietuvos ir pasaulio ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai. Socialdemokratas pasisako prieš verslo interesų viršenybę  valstybės ir  jos žmonių gerbūvio sąskaita. Jaunasis socialdemokratas yra tik už socialiai atsakingą verslą, kuris prisideda prie visuomenės plėtros ir tarnauja jos interesams, tačiau pasisako prieš tokį verslą, kuris tarnauja siauram interesų ratui bei vadovaujasi trumpalaikiais egoistiniais, eksploataciniais ir hegemoniniais tikslais.

Jaunieji socialdemokratai yra prieš jėgos naudojimą, ypač neišnaudojus visų įmanomų būdų taikiam konflikto sprendimui pasiekti. Jie visada ieško konfliktų sprendimo dialogo forma.

Jaunieji socialdemokratai pasisako prieš dešinįjį ir kairįjį ekstremizmą. Palaiko tik demokratinį kovos būdą ir laikosi Konstitucijos bei įstatymų.

 

Socialdemokratas yra anti- :

antikapitalistas – remia smulkųjį verslą, kooperaciją ir aktyvų valstybės dalyvavimą ūkyje bei rinkos reguliavimą. Socialdemokratas nevaržomą kapitalizmą laiko ydinga praktika, kuri kuria nelygybę, ardo žmonių solidarumą, kelia pavojų pasirinkimo laisvei ir įvairovei. Nekontroliuojamas kapitalizmas yra nepriimtinas, nes  remiasi eksploatacija, spekuliacija ir galios koncentravimu.

Antikomunistas, nes yra prieš bet kokią prievartą, žmogaus teisių suvaržymą, militarizmą ir vienos klasės viešpatavimą kitos atžvilgiu. (Čia komunizmas suvokiamas tik kaip Sovietų Sąjungos politinė doktrina.)

Antišovinistas, nes netoleruoja lygesnių tarp lygiųjų ir pripažįsta visų lygias galimybes koegzistuoti bei saugoti savo unikalią tapatybę, jos neiškeliant aukščiau kitų.

 

Ar žinote, kad:

Socialdemokratai sutaria su liberalais žmogaus teisių klausimu, tačiau dabartiniai liberalai susikoncentravo tik į rinkos liberalizavimo ir ekonomikos klausimus, tad socialdemokratai yra didžiausi žmogaus teisių rėmėjai ir gynėjai.

Socialdemokratams yra artimas „Žaliųjų judėjimas“, nes tiek socialdemokratų, tiek „Žaliųjų judėjimo“ požiūris į aplinkos apsaugą, sveiką gyvenseną ir daugybę kitų klausimų sutampa.

Socialdemokratai veikia išvien su profesinėmis ir studentų sąjungomis, nes atstovauja samdomus darbuotojus, smulkiuosius verslininkus, ūkininkus bei studentus.

 

Parengė Tomas Šileika

 


Solidarumas –  bendramintiškumas, vieningumas, interesų bendrumas, bendra atsakomybė, tarpusavio parama.
Etika – elgesio normų visuma.
Segregacija – faktinis arba teisinis žmonių grupių atskyrimas, izoliavimas toje pačioje valstybėje.
Hierarchija – daugiapakopė organizacinė struktūra, kurios grandys, einant nuo viršaus į apačią, sudaro griežtai reglamentuotus pavaldumo ir priklausomybės laiptus.
Eksploatacija arba išnaudojimas – neatlyginamas svetimo darbo ar jo produkto pasisavinimas.